برخی از هنرجویان پدیده تجارت

چرا آموزش های گرافیکی پدیده تجارت؟

ضعف های موجود در دانشجویان و افراد دیگر , در بدو ورود به بازار کار را با سالها تجربه در زمینه انجام پروژه های گرافیکی را ادغام کردیم و در نتیجه ی آن, دوره های VIP گرافیک در اصفهان ,دیگر شهر های کشور و حتی خارج از مرزهای کشور را تدوین و ارائه کردیم. استفاده از اساتید مجرب , که در بازار کار مشغول به انجام پروژه هستند , ارائه آموزشهای کارگاهی و پروژه ای و پشتیبانی حرفه ای هنرجو در حین و پس از دوره, قوت قلبی است برای هنرجویان , جهت ورود به بازار کار و انجام پروژه های واقعی.
به جرأت , کیفیت دوره های آموزشی پدیده را تضمین و توصیه میکنیم.

308

ساعت آموزش

260

دوره آموزش

120

هنرجو

دیدگاه برخی از هنرجویان پدیده